Mød os på

BEMÆRK

nyt sted

--->

Generalforsamling  2023
med spisning, honningbedømmelse og auktion


Mandag 2. oktober kl. 18 i Vilslev Forsamlingshus

Vilslevvej 59, Vilslev 6771 Gredstedbro.


Spisning kl. 18.00

Traditionen tro står menuen på gule ærter. Du kan dog i stedet vælge at få wienerschnitzel.
Tilmelding til spisning senest 27. september 

Hos Jens Svendsen, kongeaabiavl@hotmail.com eller tlf. 24 24 18 54.
Pris for spisning: 150,- + drikkevarer. OBS! betaling kun med kontanter.


Generalforsamling starter kl. 19.00.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
  3. Foreningens regnskab, som går fra 1/9 2022 til 31/8 2023.
  4. Indkomne forslag (bestyrelsen har 2 forslag til ændring af vedtægterne) samt diskussion af foreningens arbejde.
  5. Fastsættelse af næste års kontingent.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt. (under evt. kan der ikke sættes forslag til afstemning).


Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftligt tilsendes formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.


Honningbedømmelse

Medbring op til 2 glas af din gode honning til honningbedømmelsen. Du får resultatet med hjem på skrift. 

Der uddeles præmier og diplomer til de 2 bedste i hver kategori: sommerhonning, lynghonning og flydende honning.
Vinderen af sommerhonningkategorien får også foreningens vandrepokal til at pryde på kaminhylden det kommende år. 

Honningen afleveres og registreres inden spisningen starter.


Auktion

Efterfølgende bortauktioneres de bedømte honninger til fordel for foreningens arbejde, og der trækkes lod om 1 års gratis medlemsskab af DBF og RoOBF (værdi kr. 875,-). 

Husk ekstra kontanter, så vi kan få en god budkrig.

_ _ _ _ _ _ _ _


Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen stiller flg. forslag til vedtægtsændringer:


Ændringsforslag 1


Nuværende ordlyd:

§ 10 andet og tredie afsnit

Foreningens daglige ledelse varetages af formanden med bistand af bestyrelsen, som kan optage lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Til dette kræves dog forelæggelse og godkendelse på en generalforsamling, samt underskrift af formand og næstformand. Ved eventuelt salg, sker dette til højestbydende efter annoncering i Ribe- og Bramming Ugeavis som et minimum.


Foreslås ændret til:

Foreningens daglige ledelse varetages af formanden med bistand af bestyrelsen.

Formand og kasserer tegner foreningen.

Dog skal optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom forelægges og godkendes på en generalforsamling. Ved eventuelt salg, sker dette til højestbydende efter annoncering i Ribe- og Bramming Ugeavis som et minimum. 


Begrundelse:

Hver gang, der der sker udskiftninger i bestyrelsens sammensætning, f.eks. nyvalg på generalforsamlingen eller når en suppleant indtræder i bestyrelsen, forlanger banken, at alle bestyrelsesmedlemmer og generalforsamlingens dirigent indsender 2 forskellige legitimation samt udfylder en blanket online. 

Dette kan undgås, når det er formand og kasserer, der tegner foreningen. Ændringsforslag 2


Nuværende ordlyd

§11 første afsnit:

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år, og 2 suppleanter, som vælges for 1 år, dog således at en indtrådt suppleant følger pladsen i op til 2 år. I lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved afstemning kan der stemmes på så mange kandidater, som der skal vælges. De kandidater, der ikke har opnået valg til bestyrelsen, kan stille op til det efterfølgende valg af suppleanter. Ved stemmelighed slås ”plat eller krone”.


Foreslås ændret til

Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år, og 2 suppleanter, …

Resten af afsnittet er uændret.


Begrundelse:

Da foreningen har mange aktiviteter gennem året, som medfører en stor arbejdsbyrde på de nuværende 5 bestyrelsesmedlemmer, foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen udvides til 7 medlemmer.


Hall

of

FameEr vores egen lille hæder

til de medlemmer, der opnår 

sølvnål og på anden måde

udmærker sig gennem

mange års medlemsskab

og tro tjeneste i

Ribe og Omegns

Biavlerforening 

Se hvem er er med